Pravila o zaštiti privatnosti UNI-RAD GRADNJA d.o.o.

Poslovni centar „Romeo i Julia” vodi brigu o zaštiti privatnosti posjetitelja web stranice www.pcromeojulia.com kao i svih zakupnika Poslovnog kompleksa “Romeo i Julia” te drugih poslovnih partnera i suradnika.

Podaci o voditelju obrade osobnih podataka:

 • Naziv: UNI-RAD GRADNJA d.o.o. (dalje u tekstu: Voditelj obrade osobnih podataka/Društvo)
 • Registrirano sjedište: Zagreb, Radnička cesta 47, Republika Hrvatska
 • Osobni identifikacijski broj (OIB): 80361882465
 • Registarski broj (MBS): 080554497
 • E-mail pristup: info@pcromeojulia.com

Osobni podatak je svaka informacija koja Vas identificira poput imena i prezimena, OIB-a i sl., ali i svaki podatak pomoću kojeg postoji mogućnost da Vas se identificira, poput adrese, e-mail adrese, IP adrese Vašeg računala i sl.

Društvo obrađuje Vaše osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno. Društvo ne prikuplja i ne obrađuje osobne podatke osoba mlađih od 16 godina.

Kako Društvo koristi prikupljene osobne podatke?

Ova pravila o zaštiti privatnosti odnose se na osobne podatke koje Društvo prikuplja o sljedećim osobama ili vezano za sljedeće aktivnosti:

 • Posjetitelji web stranice www.pcromeojulia.com
 • Naši Zakupnici i oni koji to žele postati
 • Najmoprimci garažnih mjesta unutar poslovnog kompleksa ” Romeo i Julia”
 • Video nadzor poslovnog kompleksa ” Romeo i Julia”
 • Ostali poslovni partneri
 • Komunikacija putem e-mail sustava

 

1. Posjetitelji web stranice www.pcromeojulia.com

Pravna osnova obrade osobnih podataka:

Pravna osnova obrade osobnih podataka, koji se prikupljaju korištenjem web stranice www.pcromeojulia.com (u daljnjem tekstu: Web stranica), je izvršenje ugovora o korištenju Web stranice, koji sklapate u trenutku posjećivanja Web stranice, a u skladu s Uvjetima korištenja www.pcromeojulia.com koji su objavljeni na Web stranici.

Opseg i kategorije osobnih podataka koje obrađuje Društvo:

 • Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za korištenje Web stranice.
 • Tijekom pregledavanja sadržaja na Web stranici, bit će evidentirana IP adresa Vašeg računala, vrijeme početka i završetka posjeta, identifikacija gledane usluge te, u određenim slučajevima, ovisno o postavkama Vašeg računala, vrsta preglednika i operativni sustav. Sustav automatski bilježi navedene podatke.

Svrha obrade Podataka:

Svrha obrade podataka je sljedeća:

 • Sklapanje i izvršenje ugovora o korištenju Web stranice
 • Podaci evidentirani u dnevničkoj datoteci tijekom pretraživanja Web stranice koriste se u statističke svrhe (da se prikupe podaci o popularnosti Web stranice), za otkrivanje pogrešaka i provjeravanje sigurnosti rada Web stranice, te u konačnici, za otkrivanje i sprječavanje nezakonitih vanjskih napada koji krše ili ugrožavaju ispravnost Web stranice.

Prijenos Podataka:

Društvo u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sljedeće svrhe obrade:

 • Zbog ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge Web stranice, pristup Vašim podacima može imati naš ugovoreni partner nadležan za održavanje funkcionalnosti i administraciju Web stranice. Obvezujemo se osigurati da će navedeni partner Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Trajanje obrade Podataka:

Razdoblje obrade osobnih podataka započinje pružanjem Podataka i traje do izvršenja ugovora o korištenju Web stranice. Nakon toga Vaše osobne podatke ćemo brisati, osim u mjeri i trajanju potrebnima za ispunjavanje zakonskih obveza, rješavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora sklopljenih s izvršiteljima obrade.

Sigurnost i ostale informacije:

Društvo pohranjuje Podatke isključivo u digitalnom obliku. Svi osobni podaci zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom te jedino ovlašteni zaposlenici Društva i ovlašteni zaposlenici osoba navedenih u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti, kojima je Društvo prenijelo osobne podatke u ovdje navedene svrhe, imaju pristup Podacima i obavljaju djelatnosti vezane za Podatke. Društvo će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječilo neovlašteni pristup obrađivanim Podacima.

2. Naši Zakupnici i oni koji to žele postati

Pravna osnova obrade osobnih podataka:

Društvo prilikom započinjanja pregovora za sklapanja ugovora o zakupu i/ili zakupu garažnog mjesta te prilikom samog sklapanja ugovora o zakupu, temeljem kojeg daje u zakup poslovne prostore i/ili garažna mjesta u sklopu poslovnog kompleksa “Romeo i Julia”, prikuplja osobne podatke osoba ovlaštenih za zastupanje pravnih osoba Zakupaca, ukoliko je primjenjivo njihovih opunomoćenika te osoba zaposlenih u navedenim pravnim osobama, a koje su zadužene za komunikaciju s Društvom vezanom za pregovore i izvršenje ugovora o zakupu. Pravna osnova obrade podatka navedenih osoba je nužnost radi poduzimanja radnji na zahtjev potencijalnih Zakupnika prije sklapanja ugovora o zakupu, odnosno radi vođenja pregovora vezanih za sklapanje ugovora o zakupu te izvršenje ugovora o zakupu.

Također, unutar poslovnog kompleksa “Romeo i Julia” (što uključuje: zemljište na kojem se nalazi poslovni objekt; ulazi u poslovni objekt  te unutrašnjost samog poslovnog objekta (uključujući garažu)), postavljen je video nadzor radi zaštite sigurnosti osoba zaposlenih u pravnim osobama Zakupnicima poslovnog kompleksa “Romeo i Julia” te sigurnosti drugih osoba koje pristupaju poslovnom kompleksu “Romeo i Julia”, kao i radi zaštite imovine Društva i imovine drugih osoba, a što predstavlja legitimni interes Društva za obradu na ovaj način prikupljenih osobnih podataka.

Opseg i kategorije osobnih podataka koje obrađuje Društvo:

 • Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za provođenje pregovora za sklapanje ugovora o zakupu, izvršenje ugovora o zakupu sa Zakupcima poslovnog kompleksa “Poslovni centar Romeo i Julia” te zaštitu osoba i imovine.
 • U navedene svrhe obrađuju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, potpis, broj telefona, broj mobitela, e-mail, u određenim ograničenim slučajevima, kada je primjenjivo, detalji putovnica i OIB, detalji osobnih iskaznica.
 • Kada pristupate poslovnom kompleksu “Poslovni centar Romeo i Julia” prikupit ćemo Vašu snimku s vremenom prilaza svakoj pojedinačnoj kameri postavljenoj unutar poslovnog kompleksa “Poslovni centar Romeo i Julia”.

Svrha obrade Podataka:

Svrha obrade podataka je sljedeća:

 • provođenje pregovora za sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora i/ili garažnog mjesta unutar poslovnog kompleksa “Poslovni centar Romeo i Julia”
 • sklapanje i izvršenje ugovora o zakupu poslovnog prostora i/ili garažnog mjesta unutar
 • poslovnog kompleksa “Poslovni centar Romeo i Julia”
 • Zaštita Vaše sigurnosti i sigurnosti drugih osoba te imovine Društva i imovine drugih osoba.

Prijenos Podataka:

Društvo u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sljedeće svrhe obrade:

 • Zbog održavanja tehničke i programske računalne opreme Društva te zaštite navedene opreme, pristup Vašim podacima može imati naš ugovoreni partner koji vrši održavanje navedene opreme. Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partner Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.
 • Zbog potrebe provjere sadržaja ugovora o zakupu te za potrebe provođenja revizije i ispunjenja korporativnih financijskih obveza, Vaši podaci mogu biti proslijeđeni neovisnim vanjskim ugovorenim savjetnicima Društva (npr. revizorima, računovodstvenim servisima, odvjetnicima). Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partneri Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.
 • Zbog potrebe ispunjavanja obveze propisanog oblika za sklapanje ugovora o zakupu određenog sadržaja, Vaši podaci mogu biti proslijeđeni javnim bilježnicima koji u tom slučaju djeluju kao zasebni voditelj obrade osobnih podataka.
 • Zbog ispunjavanja ugovornih odnosa prema poslovnoj banci, koja prati financiranje razvoja poslovnog kompleksa “Romeo i Julia”, Vaši podaci mogu biti proslijeđeni navedenoj poslovnoj banci. Obvezujemo se osigurati da će navedena partnerska banka Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.
 • Za potrebe održavanja poslovnih zgrada i tehničkih uređaja unutar poslovnog kompleksa “Romeo i Julia”, Vaši podaci mogu biti proslijeđeni vanjskim ugovornim poslovnim partnerima Društva koji vrše navedene usluge održavanja. Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partneri Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.
 • Radi potrebe pružanja sveobuhvatne usluge unutar poslovnog kompleksa “Romeo i Julia”, na Vaš zahtjev, možemo proslijediti Vaše podatke različitim poslovnim partnerima Društva koji pružaju različite vrste usluga, kao što su usluge savjetovanja vezanih za zaštitu na radu, usluge arhitekata, usluge pripreme i dostave jela i pića i sl., a kako bi navedeni poslovni partneri Vama, odnosno pravnoj osobi u kojoj ste zaposleni ili koju ste ovlašteni zastupati, pružili takve usluge.
 • Radi osiguravanja Vaše zaštite i zaštite drugih osoba te imovine Društva i imovine drugih osoba, Vašim podacima prikupljeni putem video nadzora, ima pristup ugovoreni partner koji pruža Društvu zaštitarske usluge. Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partner Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Trajanje obrade Podataka:

Podaci dobiveni prilikom pregovora za sklapanje ugovora o zakupu čuvaju su do završetka pregovora, ukoliko su isti neuspješno završeni, kao i nakon završenih neuspješnih pregovora temeljem legitimnog interesa Društva, dok god ono smatra da postoji potencijal za sklapanje ugovora o zakupu, a najmanje tri godine. Podaci koji se obrađuju u svrhe sklapanje i izvršenja ugovora o zakupu poslovnog prostora i/ili garažnog mjesta unutar poslovnog kompleksa “Romeo i Julia” čuvaju se do izvršenja ugovora o zakupu, odnosno i nakon prestanka ugovora, najduže 11 godina, sukladno Zakonu o računovodstvu, osim ukoliko je potrebno duže čuvanje uslijed zaštite i obrane pravnih zahtjeva Društva.

Snimke dobivene putem video nadzora čuvaju se najviše šest mjeseci, osim ako se drugim zakonom propiše duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a sve sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sigurnost i ostale informacije:

Društvo pohranjuje podatke u pisanom i digitalnom obliku. Podaci u pisanom obliku čuvaju se u poslovnim prostorijama Društva u registratorima koji se nalaze u zaključanim ormarima te kojima pristup imaju samo osobe koje su od strane Društva ovlaštene za pristup istima. Podaci u digitalnom obliku zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom te jedino ovlašteni zaposlenici Društva i ovlašteni zaposlenici osoba navedenih u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti, kojima je Društvo prenijelo osobne podatke u ovdje navedene svrhe, imaju pristup podacima i obavljaju djelatnosti vezane za podatke. Društvo će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječilo neovlašteni pristup obrađivanim podacima.

Društvo će, vezano za sustav video nadzora, uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama video nadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem video nadzora.

3. Najmoprimci garažnih mjesta unutar poslovnog kompleksa “Romeo i Julia”

Pravna osnova obrade osobnih podataka:

Društvo prilikom pregovora i sklapanja ugovora s fizičkim osobama najmoprimcima garažnih mjesta unutar garaža koje se nalaze u poslovnom kompleksu ” Romeo i Julia”, prikuplja osobne podatke navedenih osoba. Pravna osnova obrade podataka navedenih osoba je izvršenje ugovora o najmu garažnog mjesta, a koji se sklapa prihvaćanjem ponude dostavljene od strane Društva.

Također, unutar poslovnog kompleksa “Romeo i Julia” (što uključuje: zemljište na kojem se nalazi poslovni objekt; ulazi u poslovni objekt  te unutrašnjost samog poslovnog objekta (uključujući garažu)), postavljen je video nadzor radi zaštite sigurnosti osoba koje pristupaju poslovnom kompleksu “Romeo i Julia”, te imovine Društva i imovine drugih osoba, a što predstavlja legitimni interes Društva za obradu na ovaj način prikupljenih osobnih podataka.

Opseg i kategorije osobnih podataka koje obrađuje Društvo:

 • Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za provođenje pregovora za sklapanje ugovora o najmu garažnog mjesta, izvršenje ugovora o najmu garažnih mjesta te zaštitu osoba i imovine.
 • U navedene svrhe obrađuju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, OIB, adresa, broj telefona, broj mobitela, e-mail, detalji bankovnog računa.
 • Kada pristupate poslovnom kompleksu “Romeo i Julia” prikupit ćemo Vašu snimku s vremenom prilaza svakoj pojedinačnoj kameri postavljenoj unutar poslovnog kompleksa “Romeo i Julia”.

Svrha obrade Podataka:

 • provođenje pregovora za sklapanja ugovora o najmu garažnog mjesta unutar garaže poslovnog kompleksa ” Romeo i Julia”
 • sklapanje i izvršenje ugovora o najmu garažnog mjesta unutar garaže poslovnog kompleksa “Romeo i Julia”
 • Zaštita Vaše sigurnosti i sigurnosti drugih osoba te imovine Društva i imovine drugih osoba.

Prijenos Podataka:

Društvo u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sljedeće svrhe obrade:

 • Zbog održavanja tehničke i programske računalne opreme Društva te zaštite navedene opreme, pristup Vašim podacima može imati naš ugovoreni partner koji vrši održavanje navedene opreme. Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partner Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.
 • Zbog potrebe provođenja revizije i ispunjenja korporativnih financijskih obveza, Vaši podaci mogu biti proslijeđeni neovisnom vanjskim ugovorenim savjetnicima Društva (npr. revizorima, računovodstvenim servisima). Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partner Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.
 • Zbog potrebe funkcioniranja parkirnog sustava, Vašim podacima prikupljenim putem navedenog sustava, ima pristup ugovoreni partner Društva, koji je navedeni sustav postavio i koji je nadležan za njegovo održavanje. Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partner Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.
 • Radi osiguravanja Vaše zaštite i zaštite drugih osoba te imovine Društva i imovine drugih osoba, Vašim podacima prikupljenim putem video nadzora i parkirnog sustava, ima pristup ugovoreni partner koji pruža Društvu zaštitarske usluge. Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partner Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Trajanje obrade Podataka:

Podaci koji se obrađuju u svrhe sklapanje i izvršenja ugovora o najmu garažnih mjesta unutar poslovnog kompleksa “Romeo i Julia”, čuvaju se do izvršenja ugovora o najmu, odnosno i nakon prestanka ugovora, najduže 11 godina, sukladno Zakonu o računovodstvu, osim ukoliko je potrebno duže čuvanje uslijed zaštite i obrane pravnih zahtjeva Društva.

Snimke dobivene putem video nadzora čuvaju se najviše šest mjeseci, osim ako se drugim zakonom propiše duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a sve sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sigurnost i ostale informacije:

Društvo pohranjuje Podatke u pisanom i digitalnom obliku. Podaci u pisanom obliku čuvaju se u poslovnim prostorijama Društva u registratorima koji se nalaze u zaključanim ormarima te kojima pristup imaju samo osobe koje su od strane Društva ovlaštene na pristup istima. Podaci u digitalnom obliku zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom te jedino ovlašteni zaposlenici Društva i ovlašteni zaposlenici osoba navedenih u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti kojima je Društvo prenijelo osobne podatke u ovdje navedene svrhe imaju pristup podacima i obavljaju djelatnosti vezane za podatke. Društvo će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječilo neovlašteni pristup obrađivanim Podacima.

Društvo će vezano za sustav video nadzora uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama video nadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem video nadzora.

4. Video nadzor poslovnog kompleksa “Romeo i Julia”

Pravna osnova obrade osobnih podataka:

Kada pristupate poslovnom kompleksu “Romeo i Julia” imajte na umu da je unutar cjelokupnog poslovnog kompleksa “Romeo i Julia” (što uključuje: zemljište na kojem se nalazi poslovni objekt; ulazi u poslovni objekt  te unutrašnjost samog poslovnog objekta (uključujući garažu)), postavljen video nadzor radi zaštite sigurnosti osoba koje pristupaju poslovnom kompleksu ” Romeo i Julia” te imovine Društva i imovine drugih osoba, a što predstavlja legitimni interes Društva za obradu na ovaj način prikupljenih osobnih podataka.

Opseg i kategorije osobnih podataka koje obrađuje Društvo:

 • Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za provođenje video nadzora odnosno za Vašu zaštitu i zaštitu drugih osoba i imovine.
 • U navedene svrhe obrađuju se sljedeći osobni podaci: Vaša video snimka s vremenom prilaza svakoj pojedinačnoj kameri postavljenoj unutar poslovnog kompleksa “Romeo i Julia”.

Svrha obrade Podataka:

Zaštita Vaše sigurnosti i sigurnosti drugih osoba te imovine Društva i imovine drugih osoba.

Prijenos Podataka:

Društvo u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sljedeće svrhe obrade:

 • Zbog održavanja tehničke i programske računalne opreme Društva te zaštite navedene opreme, pristup Vašim podacima može imati naš ugovoreni partner koji vrši održavanje navedene opreme. Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partner Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.
 • Radi osiguravanja Vaše zaštite i zaštite drugih osoba te imovine Društva i imovine drugih osoba, Vašim podacima prikupljenim putem video nadzora, ima pristup ugovoreni partner koji pruža Društvu zaštitarske usluge. Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partner Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Trajanje obrade Podataka:

Snimke dobivene putem video nadzora čuvaju se najviše šest mjeseci, osim ako se drugim zakonom propiše duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a sve sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sigurnost i ostale informacije:

Društvo pohranjuje Podatke u digitalnom obliku. Podaci u digitalnom obliku zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom te jedino ovlašteni zaposlenici Društva i ovlašteni zaposlenici osoba navedenih u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti, kojima je Društvo prenijelo osobne podatke u ovdje navedene svrhe, imaju pristup podacima i obavljaju djelatnosti vezane za podatke. Društvo će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječilo neovlašteni pristup obrađivanim podacima.

Društvo će vezano za sustav video nadzora uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama video nadzora, koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem video nadzora.

5. Ostali poslovni partneri

Pravna osnova obradeosobnih podataka:

Društvo u svom poslovanju prikuplja osobne podatke osoba ovlaštenih za zastupanje pravnih osoba partnera različitih djelatnosti, kao i osobne podatke kontakt osoba zaposlenih u tim pravnim osobama te drugih osoba zaposlenih u navedenim pravim osobama koje su nadležne za izvršenje ugovora za pojedine usluge odnosno za izvršenje svih drugih ugovora koje Društvo sklapa s svojim poslovnim partnerima. „Poslovni partneri različitih djelatnosti“, za potrebe ovih Pravila o zaštiti privatnosti, označavaju razne poslovne partnere Društva s kojima Društvo sklapa ugovore radi pružanja različitih vrsta usluga Društvu od strane navedenih osoba, kao što su primjerice usluge Agencija za posredovanje u prometu nekretnina, bankarske usluge, usluge računovodstvenog servisa, usluge tehničkog održavanja različitih sustava, usluge čišćenja poslovnih zgrada unutar poslovnog kompleksa „Poslovni centar Romeo i Julia“, usluge savjetovanja vezanog za zaštitu na radu, građevinske usluge te usluge izvođenja drugih radova, usluge arhitekata, usluge pružanja interneta, telefonskih i mobilnih usluga, usluge zaštitarske službe te sve druge usluge koje Društvo koristi u svom redovitom poslovanju. „Poslovni partneri različitih djelatnosti“ također označavaju i poslovne partnere Društva s kojima Društvo sklapa ugovore radi reguliranja svih drugih oblika poslovne suradnje između Društva i navedenih osoba. Pravna osnova obrade osobnih podataka navedenih osoba jest izvršenje ugovora koje je Društvo sklopio s navedenim poslovnim partnerima različitih djelatnosti.

Također, unutar cjelokupnog pslovnog kompleksa “Romeo i Julia” (što uključuje: zemljište na kojem se nalazi poslovni objekt; ulazi u poslovni objekt  te unutrašnjost samog poslovnog objekta (uključujući garažu)), postavljen je video nadzor radi zaštite sigurnosti osoba koje pristupaju poslovnom kompleksu “Romeo i Julia” te imovine Društva i imovine drugih osoba, a što predstavlja legitimni interes Društva za obradu na ovaj način prikupljenih osobnih podataka.

Opseg i kategorije osobnih podataka koje obrađuje Društvo:

 • Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za izvršenje ugovora sklopljenih s Poslovnim partnerima različitih djelatnosti.
 • U navedene svrhe obrađuju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, potpis, broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa.
 • U slučaju zaposlenika Poslovnih partnera, koji radi izvršenja ugovora pojedinog poslovnog partnera s Društvom pristupaju poslovnom kompleksu “Romeo i Julia”, prikupljamo i njihovu video snimku s vremenom prilaza svakoj pojedinačnoj kameri postavljenoj unutar poslovnog kompleksa “Romeo i Julia”.

Svrha obrade Podataka:

Svrha obrade podataka je sljedeća:

 • sklapanje i izvršenje ugovora o izvršenju različitih usluga i/ili drugih ugovora o poslovnoj suradnji s Poslovnim partnerima različitih djelatnosti.
 • Zaštita Vaše sigurnostii sigurnosti drugih osoba te imovine Društva i imovine drugih osoba.

Prijenos Podataka:

Društvo u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sljedeće svrhe obrade:

 • Zbog održavanja tehničke i programske računalne opreme Društva te zaštite navedene opreme, pristup Vašim podacima može imati naš ugovoreni partner koji vrši održavanje navedene opreme. Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partner Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.
 • Zbog potrebe provođenja revizije i ispunjenja korporativnih financijskih obveza, Vaši podaci mogu biti proslijeđeni neovisnim vanjskim ugovorenim savjetnicima Društva (npr. revizorima, računovodstvenim servisima, odvjetnicima). Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partneri Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.
 • Radi potrebe pružanja sveobuhvatne usluge unutar poslovnog kompleksa “Romeo i Julia”, na Vaš zahtjev možemo proslijediti Vaše podatke osobama ovlaštenim za zastupanje i osobama zaposlenim u pravnim osobama s kojima imamo sklopljene Ugovore o zakupu poslovnog prostora i/ili garažnog mjesta radi pružanja Vaše usluge našim Zakupnicima.
 • Radi osiguravanja Vaše zaštite i zaštite drugih osoba te imovine Društva i imovine drugih osoba, Vašim podacima prikupljenim putem video nadzora, ima pristup ugovoreni partner koji pruža Društvu zaštitarske usluge. Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partner Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Trajanje obrade Podataka:

Razdoblje obrade osobnih podataka započinje pružanjem Podataka i traje do izvršenja ugovora o pružanju usluga odnosno do izvršenja drugih ugovora o poslovnoj suradnji s poslovnim partnerima različitih djelatnosti, odnosno i nakon prestanka ugovora, najduže 11 godina, sukladno Zakonu o računovodstvu, osim ukoliko je potrebno duže čuvanje uslijed zaštite i obrane pravnih zahtjeva Društva.

Sigurnost i ostale informacije:

Društvo pohranjuje podatke u pisanom i digitalnom obliku. Podaci u pisanom obliku čuvaju se u poslovnim prostorijama Društva u registratorima koji se nalaze u zaključanim ormarima te kojima pristup imaju samo osobe koje su od strane Društva ovlaštene na pristup istima. Podaci u digitalnom obliku zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom te jedino ovlašteni zaposlenici Društva i ovlašteni zaposlenici osoba navedenih u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti kojima je Društvo prenijelo osobne podatke u ovdje navedene svrhe imaju pristup podacima i obavljaju djelatnosti vezane za podatke. Društvo će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječilo neovlašteni pristup obrađivanim podacima.

Društvo će, vezano za sustav video nadzora, uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama video nadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem video nadzora.

 

6. Komunikacija putem e-mail sustava

Pravna osnova obrade osobnih podataka: Društvo može obrađivati podatke osoba ovlaštenih za zastupanje te podatke zaposlenika svojih poslovnih partnera i/ili potencijalnih poslovnih partnera, koji se prikupljaju putem e-maila, u svrhu omogućavanja komunikacije Društva sa svojim poslovnim partnerima u cilju sklapanja poslovnog ugovora ili omogućavanja poslovne suradnje, te se takva obrada temelji na legitimnom interesu Društva. Opseg i kategorije osobnih podataka koje obrađuje Društvo: Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno zbog legitimnog interesa komunikacije s poslovnim partnerima te potencijalnim poslovnim partnerima te izvršenje ugovora sklopljenih s poslovnim partnerima.

U navedene svrhe obrađuju se sljedeći osobni podaci: e-mail adresa pošiljatelja i primatelja, ime i prezime, poslovna adresa, broj telefona, broj mobitela.

Svrha obrade Podataka: Svrha obrade podataka je sljedeća: (i) ispunjenje zahtjeva pošiljatelja e-mail pošiljke i druga komunikacija s pošiljateljem e-mail pošiljke.

Prijenos Podataka: Društvo u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sljedeće svrhe obrade: (i) Zbog održavanja tehničke i programske računalne opreme Društva te zaštite navedene opreme, pristup Vašim podacima može imati naš ugovoreni partner koji vrši održavanje navedene opreme. Obvezujemo se osigurati da će navedeni ugovoreni partner Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti. (ii) Radi potrebe pružanja sveobuhvatne usluge unutar poslovnog kompleksa “Romeo i Julia”, na Vaš zahtjev možemo proslijediti Vaše podatke različitim poslovnim partnerima Društva koji pružaju različite vrste usluga, kao što su usluge savjetovanja vezanih za zaštitu na radu, usluge arhitekata, usluge pripreme i dostave jela i pića i druge različite usluge, ili našim Zakupnicima, a sve kako biste Vi navedenim osobama, pružili određenu uslugu ili kako bi oni Vama, odnosno pravnoj osobi u kojoj ste zaposleni ili koju ste ovlašteni zastupati, pružili pojedinu uslugu.

Trajanje obrade Podataka: Podaci se čuvaju tijekom trajanja poslovne suradnje ili dok postoji potencijal za međusobnu suradnju, odnosno do trenutka brisanja e-pošiljke od strane pojedinog zaposlenika Društva koji je primio e-pošiljku, odnosno tijekom zaposlenja pojedinog zaposlenika Društva koji je primio e-pošiljku kao legitimni interes Društva.

Sigurnost i ostale informacije: Društvo čuva podatke u digitalnom obliku. Podaci u digitalnom obliku zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom te jedino ovlašteni zaposlenici Društva i ovlašteni zaposlenici osoba navedenih u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti kojima je Društvo prenijelo osobne podatke u ovdje navedene svrhe imaju pristup podacima i obavljaju djelatnosti vezane za podatke. Društvo će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječio neovlašteni pristup obrađivanim podacima.

Koja su prava ispitanika?

(I) PRAVO NA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

Možete zatražiti informaciju vezanu za obradu Vaših Podataka u bilo koje vrijeme, pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: info@pcromeojulia.com

(II) PRAVO NA ISPRAVAK OSOBNIH PODATAKA

Možete zatražiti od Voditelja obrade osobnih podataka ispravak ili izmjenu svojih osobnih podataka, u bilo koje vrijeme, pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu info@pcromeojulia.com.

(III) PRAVO NA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA

Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti brisanje Vaših osobnih podataka, ukoliko su ispunjeni uvjeti za takvo brisanje, pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: info@pcromeojulia.com.

(IV) PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE

Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka, u bilo koje vrijeme, pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: info@pcromeojulia.com. Voditelj obrade osobnih podataka će u tom slučaju odrediti ograničenje, ukoliko se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, u kom slučaju će se obrada ograničiti na razdoblje kojim se voditelju obrade osobnih podataka omogućuje provjera točnosti podataka;
 • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • voditelj obrade osobnih podatka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • ispitanik je uložio prigovor te očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

(V) PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Možete od Voditelja obrade osobnih podatka tražiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: info@pcromeojulia.com, da Vam osobne podatke koje ste pružili Voditelju obrade osobnih podataka preda u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja od strane Voditelja obrade osobnih podataka.

(VI) PRAVO NA PRIGOVOR

Možete Voditelju obrade osobnih podataka uložiti, u bilo koje vrijeme, pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: info@pcromeojulia.com prigovor sukladno članku 21. i 22. Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

(VII) PRAVO PODNOŠENJA PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

Ukoliko smatrate da se obradom podataka krši mjerodavno pravo, možete se obratiti i izravno tijelu nadležnom za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadležnom sudu kako bi ostvarili svoja prava.

(VIII) POVLAČENJE PRIVOLE

U slučaju kada je pravna osnova obrade Vaših podataka zasebno dana privola, možete u svako doba povući svoju privolu za obradu osobnih podataka pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: info@pcromeojulia.com

Službenik za zaštitu podataka

Za sva pitanja vezana za obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka na putem emaila: info@pcromeojulia.com.